MFF Türkiye

İklim Krizinde Müzeler Avrupa Müze Kuruluşları Ağı Avrupa Müze Araştırması: Bir Bakışta Bulgular ve Öneriler

Avrupa Müze Kuruluşları Ağı (NEMO), Avrupa müzelerinin iklim krizindeki durumunu yansıtan yeni bir rapor yayımladı. Bu rapor NEMO’nun, 2022 yılının Nisan-Haziran ayları arasında, 38 Avrupa ülkesinden 578 müzeyle yürüttüğü anketin verilerine dayanıyor. NEMO, Avrupa'nın sürdürülebilir, adil ve yeşil değişiminde güçlü ortaklar olarak müzelerin tüm potansiyellerinden yararlanmaları adına sektörü ve siyasetçileri, 7 öneriyi dikkate almaya çağırıyor.

Sizi, raporun ana bulgularını ve önerilerini vurgulayan özeti okumaya davet ediyoruz. Hepimizi etkileyen bu önemli konuda daha büyük bir etki yaratmak için lütfen raporu paylaşın. Detaylı bilgi için NEMO’nun yayımladığı raporu[1] inceleyebilirsiniz.

1) İlgilenin

Öneri: Halkın, iklim değişikliğini daha iyi anlaması ve harekete geçmesi için müzelerin potansiyellerini kabul edin ve onları destekleyin.

Bulgu: Avrupa’daki 10 müzeden 8’i iklim değişikliğini ve sürdürülebilirliği önemli stratejik konular olarak kabul ederken, 10 müzeden yaklaşık 7’si ise iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde programlar ve kamusal eylemlerdüzenlemiş.

2) Uyumluluk Politikası

Öneri: Yönetim ve finans kuruluşları ile müzeler arasındaki iletişimi artırın, iş birliğini destekleyin, müze çalışmaları için birbiriyle bağlantılı ve kapsamlı taslaklar oluşturun.

Bulgu: Yetkili kamu kurumlarınca 4 müzeden yalnızca 1’ine, topluluklarında sürdürülebilir politikalar ve dönüşümler hakkında danışılıyor. 10 müzeden yalnızca 1’i mevcut yerel ve ulusal iklim politikalarından haberdar.

3) Çerçeveler ve Rehberlik

Öneri: Yönergelerin, standartların ve raporlama gereksinimlerinin müze çalışmasının tüm yönlerini yansıttığından ve sürdürülebilir hedefleri destekleyecek şekilde hazırlandığından emin olun.

Bulgu: Sektördeki iklim farkındalığına rağmen, 10 müzeden sadece 4'ü potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik önemli adımlar atabilmiş.

4) Altyapı

Öneri: Müzelerin altyapılarına fon desteği sağlayın. Böylece müze binaları, enerjiyi daha verimli kullanarak ekolojik ve sürdürülebilir hale gelebilir. Finansal destek, Avrupa'daki müzeleri etkileyen güncel enerji krizi göz önünde bulundurularak, yardımlarla elverişli hale getirilmelidir.

Bulgu: Müzelerin sürdürülebilir değişiminin önündeki en büyük engelin fon eksikliği olduğu belirtiliyor. Müzelerin yarısından fazlası iklim dostu yapılarının olmadığını bildirmiş ve 10 müzeden yalnızca 2'si yeşil enerjikullandığını ifade ediyor.

5) Risk Farkındalığı

Öneri: Müzelerin risk değerlendirmesine destek olup, fon sağlayarak gelecek kuşakların, Avrupa mirasına sürekli erişimine katkıda bulunun.

Eylem çağrısı: İklime bağlı riskleri inceleyip, bu risklere karşı önlem alarak gelecek kuşaklar için koleksiyonların, binaların ve müzelerin işleyişinin güvenliğini sağlayın.

Bulgu: 10 müzeden 1'den azı, bölgelerindeki iklim değişikliğiyle ilgili zorluk analizini tamamlamış ve 10 müzeden yalnızca 3'ü, karşılaşabilecekleri iklim etkilerini incelemiştir.

6) İttifak

Öneri: Karşılıklı bilgi, beceri ve uzmanlık paylaşımını mümkün kılan küresel, sektörler arası, iklim odaklı ağları ve şemsiyekurumlarıfinanse edin. Sektörü iklim değişikliğini ele alma konusunda destekleyip, güçlendirin.

Eylem çağrısı: Müzenizin Avrupa’da sürdürülebilir değişimi desteklemesi adına etkili bir ağ kurmasını sağlamak için diğer müzeler ve kültürel miras kurumlarıyla dayanışma içinde olun. Dış uzmanlığa kapı açarak araştırmacılar, yerel topluluklar ve paydaşlarla çalışın.

Bulgu: 10 müzeden yalnızca 1'i iklim değişikliğine odaklanan kültürel bir ağın parçası. Ancak bu ağa bağlı müzelerin çalışanları iklimle ilgili faaliyetlerinde daha aktifler. Bu faaliyetler: Personel kaynaklarını iklimle ilgili konulara ayıran müzelerin sayısı iki katına çıkıyor; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorlar; kamuoyu tartışmalarındaiklim ve sürdürülebilirlik konularını daha sık gündeme getirip, savunuyorlar.

7) Beceriler ve Eğitim

Öneri: Müzelerin ve dolayısıyla toplumun tam anlamıyla değişimine katkıda bulunmak amacıyla beceri gelişimi ve personel eğitimi için finansal destek sağlayın

Eylem çağrısı: Müze departmanları genelinde değişimi kolaylaştırmak amacıyla, pozisyona, göreve ve eylem alanına göre, kurum içi ve departmanlar arası personel eğitimi verin.

Bulgu: 3 müzeden 2'si kurumlarında BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ve iklim eylemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını bildirmiştir.

[1]https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Publications/NEMO_Report_Museums_in_the_climate_crisis_11.2022.pdf
Yayınlar